Permanent Delegates of the USSR/Russia to UNESCO 

Vladimir KEMENOV (1956-1958)

Anatoly KULAJENKOV (1959-1961)

Alexey PAVLOV (1961-1965)

Vadim SOBAKIN (1965-1971)

Sergey KUDRYAVTSEV (1971-1972) 

Alexandre PIRADOV (1972-1982)

Yury KHILTCHEVSKY (1982-1988)

Vladimir LOMEYKO (1988-1993)

Mikhail FEDOTOV (1993-1998)

Evgueni SIDOROV (1998-2002)

Vladimir KALAMANOV (2002-2009)

Eleonora Mitrofanova (2009-2016)